SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 
1. Generelt

1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle tilbud, ordrebekræftelser og aftaler med EL-TA A/S (”sælger”) indgået mellem sælger og sælgers kunder (”køber”) om køb og levering af varer og tjenesteydelser (”Produkter”), i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.

1.2. Købers indkøbsbetingelser m.v. er ikke gældende i aftaleforholdet, medmindre sælger skriftligt har erklæret sig indforstået hermed.


2. Tilbud og ordrebekræftelse

2.1. Sælgers tilbud gælder i 20 dage, medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af sælger.

2.2. Endelig aftale foreligger først, når køber har modtaget sælgers skriftlige ordrebekræftelse. Sælger forpligtes alene i overensstemmelse med ordrebekræftelsens indhold.


3. Priser og betaling - Ejendomsforbehold

3.1. Alt salg sker til priser i danske kroner, som er gældende på leveringsdatoen. Alle priser er eksklusive moms, offentlige afgifter af enhver art, emballage, transport m.v. Priser i pristabeller er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel. Sælger har ret til at forhøje aftalte priser på ikke leverede Produkter svarende til prisforhøjelser foretaget af sælgers underleverandører.

3.2. Medmindre andet er aftalt, sker betaling netto kontant senest ved levering. Ved for sen betaling opkræves morarenter efter rentelovens § 5. Såfremt betaling ikke sker til forfaldstid, eller såfremt køber ikke aftager/modtager Produktet, når køber er forpligtet hertil, kan sælger vælge enten at hæve eller fastholde købet og kræve erstatning for sit tab.

3.3. Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos sælger til købesummen og alle øvrige omkostninger ved købet er effektivt betalt af køber.


4. Sælgers Produkt

4.1. Sælgers Produkt omfatter kun det i ordrebekræftelsen specificerede. Sælger forpligter sig til at levere Produkter af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning.


5. Leveringstid og -sted for sælgers Produkter

5.1. Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af sælger.

5.2. Alle leverancer sker "EX WORKS" (INCOTERMS 2020). Risikoen for det købte overgår til køber ved levering. Når køber er forpligtet til at afhente Produktet og sælger holder det klar, går risikoen over på køber allerede fra dette tidspunkt. Såfremt der aftales andet leveringssted end sælgers forretningssted, sker transporten dertil inklusiv eventuel pålæsning for købers regning og risiko, med mindre anden skriftlig aftale træffes.

5.3. Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af sælger, såfremt dette er skriftligt aftalt. Særligt bemærkes, at køber bør tegne forsikring på egne varer, idet sælger ikke forsikrer medleverancer samt transport heraf.


6. Undersøgelsespligt og reklamation

6.1. Køber skal straks ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af Produktet, for at sikre sig at Produktet er mangelfrit og leveret kontraktmæssigt. Mener køber på dette tidspunkt, at Produktet lider af en mangel, skal køber, såfremt man vil påberåbe sig manglen, straks give sælger skriftlig meddelelse herom.

6.2. Hvis køber, for så vidt angår sælgers Produkter eller dele heraf, modtager reklamationer fra købers kunder eller øvrige brugere af sælgers Produkt, skal køber sstraks skriftligt videregive reklamationen/foretage reklamation overfor sælger.

6.3. Undlader køber straks at afgive skriftlig meddelelse som beskrevet i afsnit 6.1 og 6.2, kan køber ikke senere fremsætte mangels- eller erstatningskrav overfor sælger, ligesom køber i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber skal friholde sælger for ethvert krav, som købers kunder berettiget har opkrævet direkte hos sælger.

6.4. Har køber ikke inden for 12 måneder fra leveringstidspunktet foretaget skriftlig reklamation, er køber under alle omstændigheder afskåret fra i enhver henseende at gøre alle mangels-, erstatnings- eller eventuelle garantikrav eller andre beføjelser gældende over for sælger.


7. Forsinkelse

7.1. Alle leveringstider er angivet som cirka leveringstider, medmindre sælger udtrykkeligt har påtaget sig et nøjagtigt leveringstidspunkt. Såfremt sælger har påtaget sig et nøjagtigt leveringstidspunkt, og Produktet forsinkes, kan køber kræve erstatning i henhold til pkt. 7.2. Såfremt maksimum for erstatningen er nået i henhold til pkt. 7.2, kan køber ved skriftlig meddelelse til sælger hæve aftalen. Gælder forsinkelsen kun en del af en samlet leverance, kan køber alene hæve købet, for så vidt angår den pågældende forsinkede del. Gælder forsinkelsen Produkter, der er tilvirket efter købers anvisninger eller specifikationer, eller er Produktet af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af sælger, kan aftalen alene hæves i henhold til dette pkt. 7.1, hvis forsinkelsen i øvrigt medfører, at købers formål med købet ikke vil kunne opfyldes.

7.2. Kan køber bevise, at forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra sælgers side, eller andre, som sælger bærer ansvaret for, samt at køber er blevet påført tab som følge af forsinkelsen, har køber ret til erstatning for det dokumenterede tab, som køber er blevet påført. Erstatningen kan dog ikke overstige et beløb på 1% af fakturaværdien (eksklusive moms, offentlige afgifter, emballage, transport mv.) af det forsinkede Produkt, for hver fulde uge forsinkelsen varer. Erstatningen kan dog under ingen omstændigheder overstige et beløb svarende til 10% af fakturaværdien (eksklusive moms, offentlige afgifter, emballage, transport mv.) af det forsinkede Produkt. Sælger påtager sig ikke herudover noget ansvar som følge af forsinkelser eller følger heraf, herunder for indirekte tab, ligesom der ikke tilkommer køber andre misligholdelsesbeføjelser i anledning af forsinkelsen.


8. Mangler

8.1. Der foreligger en mangel, såfremt Produktets egenskaber ikke på leveringstidspunktet stemmer overens med det aftalte, og dette medfører, at den tiltænkte anvendelse af Produktet elimineres eller væsentligt reduceres, eller såfremt Produktet savner egenskaber, der er garanteret af sælger over for køber.

8.2. Køber kan ikke påberåbe sig fejl eller mangler, der skyldes:
a) at køber har anvendt produktet i strid med de til enhver tid gældende brugsanvisninger eller brugsvilkår for det pågældende produkt eller sælgers anvisning, eller
b) manglende overholdelse af gældende vejledninger og krav vedrørende vedligeholdelse af Produktet, der er anvist af sælger eller producenten af det pågældende Produkt, eller som følger af lovgivningen.

8.3. Påviser køber, at Produktet er behæftet med mangler, har sælger ret til at foretage afhjælpning eller omlevering efter sælgers ønske. Kun såfremt sælger ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v., kan køber lade afhjælpning foretage af tredjemand eller kræve afslag i købesummen. Hvis køber uberettiget lader afhjælpning foretage af tredjemand, kan køber i sådanne tilfælde ikke kræve sine omkostninger herved dækket af sælger.

8.4. Sælger kan i tilfælde af kvantitative mangler foretage efterlevering inden rimelig tid, hvorpå køber ikke kan påberåbe sig misligholdelse.

8.5. Køber bærer selv risikoen for, at sælgers Produkt er egnet til formål, der er særligt gældende for køber.


9. Sælgers ansvar for mangler

9.1. Sælger er kun erstatningsansvarlig for mangler ved sælgers Produkter, hvis køber kan godtgøre, at manglen skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger eller andre, som sælger bærer ansvaret for.

9.2. Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for – eller hæfter for – drifts-, tids-, avance- eller produktionstab samt andre indirekte tab og/eller følgetab, herunder dagbøder, hos køber eller købers kunder eller andre brugere af sælgers Produkter som følge af mangler. Køber kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori Produktet måtte være indføjet.

9.3. Det samlede erstatningsansvar, sælger kan pålægges som følge af mangler ved det leverede kan i intet tilfælde overstige fakturaværdien (eksklusive moms, offentlige afgifter, emballage, transport m.v.) af det mangelfulde Produkt.

9.4. Køber er forpligtet til at skadesløsholde sælger, såfremt sælger måtte blive pålagt ansvar over for købers kunde, som er mere vidtgående end det, som følger af disse betingelser.


10. Elforsyning

10.1. Køber har pligt til og er ansvarlig for at sørge for og bære omkostninger til etablering af tilstrækkelig stabil elforsyning og effektiv, separat jordforbindelse til det solgte, i det omfang dette måtte være nødvendigt.


11. Software

11.1. Ved køb af Produkter, det helt eller delvist består af software, opnår køber alene en ikke-eksklusiv ret til at benytte softwaren. Køber erhverver således ingen form for ejendomsret til softwaren. Købers ret til at benytte softwaren kan ikke overdrages, og køber har ikke ret til at kopiere programmerne til tredjemand.


12. Produktansvar

12.1. Sælger er kun ansvarlig for person- og forbrugertingskade påført af de solgte Produkter i det omfang, et sådant ansvar følger af ufravigelige regler og køber godtgør, at skaden skyldes en defekt ved Produktet foranlediget af fejl eller forsømmelser begået af sælger eller andre, som sælger bærer ansvaret for.

12.2. Sælger er ligeledes kun ansvarlig for erhvervstingskade forårsaget af defekte Produkter, hvis køber godtgør, at skaden skyldes en defekt ved Produktet, samt at defekten skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger eller andre, som sælger bærer ansvaret for.

12.3. I alle tilfælde er sælgers produktansvar over for køber for erhvervstingskade begrænset til 3.000.000 kr. pr. år. Sælgers ansvar for erhvervstingskade er dog begrænset til 1.000.000 kr. pr. år i de tilfælde, hvor sælgers Produkt er uadskilleligt fra den ting, der er blevet beskadiget som følge af en defekt i det af sælger leverede Produkt.

12.4. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for – eller hæfter for – driftstab, tidstab, avancetab eller noget som helst andet indirekte tab, herunder dagbøder, der gøres gældende som følge af en produktansvarsskade.

12.5. Hvis sælger mødes med krav om erstatning for produktansvarsskade fra købers kunder, disses kunder eller andre senere brugere af sælgers Produkter, er køber i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter disse salgs- og leveringsbetingelser. Køber er desuden forpligtet til at dække sælgers rimelige omkostninger til forsvar. Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved den samme domstol eller voldgiftsret, som behandler produktansvarssagen mod sælger.


13. Byggeleveranceklausul

13.1. Nedenstående byggeleveranceklausul finder anvendelse i forbindelse med Produkter, der anvendes i byggeri i Danmark.

13.2. Sælgers ansvar for mangler ved Produkter ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori Produktet indgår. Ved levering af Produkter til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køber. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved Produkter ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod sælger. Også i sådanne tilfælde kan sælger kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang sælgers eget Produkt er mangelfuldt og endvidere kun i det omfang, det følger af sælgers eget kontraktforhold med køber, herunder særligt nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

13.3. Sælger anerkender dog i dette pkt. 13 omtalte tilfælde at kunne sagsøges sammen med køber eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold.

13.4. Sagen behandles ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg og efter reglerne i AB 18, kapitel J.


14. Immaterielle rettigheder og fortrolighed

14.1. Alle sælgers immaterielle rettigheder, der måtte være tilknyttet Produktet, forbliver sælgers ejendom.

14.2. Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende Produktet, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra sælger til køber, tilhører sælger. Uden skriftligt samtykke fra sælger må det nævnte materiale alene benyttes ved brug eller videresalg af Produktet.

14.3. Køber er uden tidsbegrænsning forpligtet til at hemmeligholde såvel skriftlige som mundtlige oplysninger af fortrolig karakter om et hvilket som helst forhold, der relaterer sig til sælger, herunder vedrørende sælgers tekniske, operationelle og kommercielle forhold, idet en videregivelse af oplysninger dog skal anses som berettiget, såfremt dette er påkrævet i henhold til lovgivning eller kræves med bindende virkning af en kompetent domstol.


15. Force majeure

15.1. I tilfælde af force majeure er sælger fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger, såfremt sælger eller sælgers underleverandører forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres ved disse salgs- og leveringsbetingelser, som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, computervirus, epidemi, pandemi eller lignende tilfælde, med mindre det kan påvises, at sælger med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.


16. Lovvalg og værneting

16.1. Tvistigheder som måtte opstå i forbindelse med aftaler mellem sælger og køber, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed og tvister vedrørende denne lovvalgs- og værnetingsklausul, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret (bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler) ved voldgift eller ved de almindelige domstole efter sælgers valg.

16.2. Hvor sagen skal afgøres ved voldgift, sammensættes voldgiftsretten af tre medlemmer, der udpeges af Præsidenten for Østre Landsret. Et af disse medlemmer - formanden - skal opfylde betingelserne for at være dommer, hvorimod de to øvrige medlemmer skal være fagligt kvalificerede vedrørende tvistens genstand. Voldgiftsretten skal have sæde i Aarhus.

16.3. Voldgiftsbehandlingen finder i øvrigt sted i overensstemmelse med reglerne i lov om voldgift.

Download Salgs- og leveringsbetingelser som PDF